مــــآ دُخــــتَرآ


مـــَغــــرـور نــــیســـتیــمـ

فــَقـَط یـــکَمــــ

پـــِرســتیــــژ کــآرآمــون بـــآلـــآست...

بعلهههههههههههه...

20871183946453279306.gif

بَــعــضــے ۅَقــتــآ بـــآ๛ گُــفــتــ:


✘گُــــۅ ړـهـ بـــﺂبـــﺂےِ بَــعــضــیــﺂ...✘پــیــشـ بــﮧ سُــۅیــﮧ بَــعــבیـــﺂ...